Wednesday, 21 August 2013

PENGAJARAN, TEKNOLOGI & PENAKSIRANBil
Kandungan
Halaman

A

Muka Hadapan

1

B

Isi Kandungan

2

C

Jadual Penentuan Kandungan

3 - 5

D

Rancangan Pengajaran Harian
i)             Objektivisme
ii)            Konstruktivisme
iii)          Lampiran

6
7 – 15
16 – 24
25 – 36

E

Soalan Objektif
i)             Aras Pengetahuan
ii)            Aras Kefahaman
iii)          Aras Aplikasi
iv)          Aras Analisis
v)           Aras Sintesis
vi)          Aras Penilaian

37
38
39
40
41
42-43
44

F

Esei Ilmiah

45-55

G

Forum E-Learning

56-60

I

Bibliografi

JADUAL PENENTUAN KANDUNGAN


Jadual Penentuan Kandungan

MATA PELAJARAN : MATEMATK

KELAS : TAHUN 4

TOPIK : NOMBOR PERPULUHAN

Unit
Pengetahuan dan kefahaman
Prinsip
Analisis
Sintesis
Aplikasi
Penilaian
Konsep
Fakta
Kaedah Kemahiran
3.1 Memahami nombor perpuluhan
Perpuluhan digunakan untiuk menunjukkan nilai kurang daripada 1.
Perpuluhan adalah pecahan persepuluh, perseratus dan sebagainya

Puluh, Sa, Persepuluh
Penyoalan
Menama dan menulis nilai tempat perpuluhan
Murid dapat mengenali nilai tempat perpuluhan yang melibatkan persepuluhan, perseratus, persepuluh dan perseratus
Mengisikan digit pada carta nilai tempat
Mengenali nilai tempat perpuluhan
Lembaran kerja
3.2 Menambah nombor perpuluhan sehingga dua tempat perpuluhan
Penambahan dua hingga empat nombor perpuluhan boleh  menggunakan ayat matematik, bentuk lazim atau garis nombor
Titik perpuluhan, perpuluhan bercampur, nombor bulat, nombor perpuluhan
Penyelesaian masalah
Menyelesaikan masalah
Murid dapat menyelesaikan masalah yang melibatkan penambahan nombor perpuluhan
Mengumpul maklumat dan melaksanakan cara penyelesaian
Tambah dua hingga empat nombor
Lembaran kerja
3.3 Menolak nombor perpuluhan sehingga dua tempat perpuluhan
 Penolakan dua hingga empat nombor perpuluhan boleh  menggunakan ayat matematik, bentuk lazim atau garis nombor

Nombor perpuluhan, nombor bulat, perpuluhan bercampur, titik perpuluhan
Penyelesaian masalah
Menyelesaikan masalah
Murid dapat menyelesaikan masalah penolakan yang melibatkan nombor perpuluhan
Mengumpul maklumat dan melaksanakan cara penyelesaian
Menolak satu hingga dua nombor perpuluhan
Lembaran kerja


RANCANGAN PENGAJARAN HARIANRancangan Pengajaran Harian
Rancangan Pengajaran Harian (Objektivisme)
Hari Pertama :

Mata pelajaran:                       Matematik
Kelas:                                      Tahun 4
Tarikh:                                     10 April 2012
Masa:                                      11.35 pagi – 12.35 tgh (60 minit)
Bilangan murid:                       22 orang
Bidang pelajaran:                    Nombor Perpuluhan
Objektif pembelajaran:           Memahami nombor perpuluhan

Hasil pembelajaran:                Di akhir sesi pembelajaran ini, pelajar dapat:

                        A                      Menama dan menulis nombor perpuluhan dengan
                                                a. satu tempat perpuluhan
                                                b. dua tempat perpuluhan

B                      Mengenali nilai tempat perpuluhan yang melibatkan
                        a. per sepuluh
                        b. per seratus
                        c. per sepuluh dan per seratus

C                     Menukarkan pecahan kepada perpuluhan
                        a. per sepuluh
                        b. per seratus
                        c. per sepuluh dan sebaliknya
           
Konsep/prinsip/hukum/teori:
a.    Perpuluhan digunakan untuk menunjukkan nilai kurang daripada 1.
b.    Perpuluhan adalah pecahan per sepuluh, pecahan per seratus dan sebagainya.

Bahan, peralatan dan bahan sumber:
            Kertas bungkusan makanan – 5 unit
Paduan penyelesaian masalah di slaid PowerPoint

Langkah berjaga-jaga:
Titik perpuluhan dan tempat titik perpuluhan dititikkan tidak boleh lupakan.

Pengetahuan sedia ada:
Pelajar telah mempelajari bidang pembelajaran wang, berat, kuantiti cecair, panjang dan jarak yang melibatkan  tempat perpuluhan per sepuluh dan per seratus pada Tahun 3.
Fasa
Isi Kandungan
Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran
Nota
Aktiviti Guru
Aktiviti Murid

Permulaan/
Mencungkil idea
(5 min)

Terdapat kuantiti yang menggunakan perpuluhan dalam situasi harian


Buat kaitan dengan pengetahuan sedia ada pelajar dengan menyoal.

Cungkil idea pelajar tentang kuantiti yang menggunakan perpuluhan dalam situasi harian.


Pelajar memberi respon

Strategi/
Teknik:
Penyoalan seluruh kelas menggunakan Kartun Konsep

Menstruktur/ Menstruktur semula
(40 min)

Perpuluhan digunakan untuk menunjukkan nilai kurang daripada 1.

Perpuluhan adalah pecahan per sepuluh, pecahan per seratus dan sebagainya.


Guru memperkenalkan konsep perpuluhan menggunakan blok Diene’s, petak seratus, carta nilai tempat dan garis nombor.
(rujuk lampiran 1)

Blok Diene’s menunjukkan 0.3, 3 menunjukkan daripada 10 bahagian. 0.3 dibaca sebagai “sifar perpuluhan tiga” atau “tiga per sepuluh”.

Petak seratus menunjukkan 0.09 atau 9 daripada 100.


Menggunakan carta nilai tempat untuk menulis digit bagi nombor perpuluhan.


Debriefing
Taksir kefahaman secara lisan – Pelajar yang telah menguasai maju ke fasa aplikasi, manakala murid yang tidak, dikumpul dalam satu kumpulan dan diberi penerangan kumpulan kecil


Pelajar memberi dapatan bagi soalan yang selainnya.Pelajar memberi dapatan bagi soalan yang selainnya.

Pelajar memberi dapatan bagi soalan yang selainnya.

Aktviti pemulihan: Mendengar penerangan guru dalam kumpulan kecil

Strategi/
Teknik:
Aktiviti inkuiri dalam kumpulan

Sikap saintifik dan nilai murni:
Penglibatan aktif
Menghargai masa

Aplikasi Idea
(10 min)

Kapasiti susu, air minuman, berat gula, biskut, minyak dan jumlah wang menunjukkan kuantiti yang menggunakan perpuluhan.


Membahagikan pelajar kepada 5 kumpulan yang terdiri daripada 4-5 orang pelajar dalam satu kumpulan.


Tunjukkan kehendak guru di slaid. (rujuk lampiran 2)Meminta wakil kumpulan membentangkan dapatan.Pelajar bergerak dan membentuk kumpulan sebagaimana yang diarah oleh guru.

Pelajar menyelesaikan masalah dalam kumpulan.

Pelajar membentangkan dapatan.


Strategi:
Perbincangan kumpulan diikuti persembahan

Sumber pengajaran: slaid PP

Penutup
(5 min)

Perpuluhan digunakan untuk menunjukkan nilai kurang daripada 1.

Perpuluhan adalah pecahan persepuluh, pecahan perseratus dan sebagainya.


Merumuskan isi kandungan dan menekankan sekali lagi pelajar berkaitan isi pelajaran yang perlu dikuasai oleh pelajar.

Beri 4 soalan menyelesai masalah dalam buku latihan. (rujuk lampiran 3)


Pelajar mendengar rumusan yang dinyatakan oleh guru dan memahaminya.

Strategi:
Penerangan keseluruhan kelas

Sumber pengajaran: Buku TeksRefleksi selepas P & P: ……………………………………………..................................
Hari Kedua:
Mata pelajaran:                       Matematik
Kelas:                                      Tahun 4
Tarikh:                                     12 April 2012
Masa:                                      11.35 pagi – 12.35 tgh (60 minit)
Bilangan murid:                       22 orang
Bidang pelajaran:                    Nombor Perpuluhan
Objektif pembelajaran:           Menambah nombor perpuluhan sehingga dua tempat perpuluhan

Hasil pembelajaran:    Di akhir sesi pembelajaran ini, pelajar dapat:

                        A          Tambah dua hingga empat nombor perpuluhan melibatkan satu tempat
                                    perpuluhan
a. nombor perpuluhan sahaja
b. nombor bulat dan nombor perpuluhan
c. perpuluhan bercampur

B          Tambah dua hingga empat nombor perpuluhan melibatkan dua tempat
            perpuluhan
                                    a. nombor perpuluhan sahaja
b. nombor bulat dan nombor perpuluhan
c. perpuluhan bercampur

C         Menyelesaikan masalah yang melibatkan penambahan nombor
perpuluhan
           
Konsep/prinsip/hukum/teori:
Penambahan dua hingga empat nombor perpuluhan boleh menggunakan ayat matematik, bentuk lazim atau garis nombor.

Bahan, peralatan dan bahan sumber:
Kertas Mahjong – 5 unit
Pen Marker  – 5 batang
Soalan berjenis masalah harian di slaid PowerPoint

Langkah berjaga-jaga:
Untuk mengelakkan tersilap tulis jawapan salah di atas kertas mahjong, pelajar diminta menulis dapatan di “kertas kotor” terlebih dahulu.

Pengetahuan sedia ada:
Pelajar telah mempelajari operasi tambah dalam bidang pembelajaran wang, berat, kuantiti cecair, panjang dan jarak yang terdapat  tempat perpuluhan per sepuluh dan per seratus pada Tahun 3.
Fasa
Isi Kandungan
Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran
Nota
Aktiviti Guru
Aktiviti Murid

Permulaan/
Mencungkil idea
(5 min)

Dalam situasi harian, terdapat masalah yang melibatkan penambahan melibatkan perpuluhan


Buat kaitan dengan pengetahuan sedia ada pelajar dengan menyoal.

Cungkil idea murid tentang masalah yang melibatkan penambahan menggunakan perpuluhan dalam situasi harian.


Pelajar memberi respon

Strategi/
Teknik:
Penyoalan seluruh kelas menggunakan Kartun Konsep

Menstruktur/ Menstruktur semula
(40 min)

Penambahan dua hingga empat nombor perpuluhan boleh menggunakan ayat matematik, bentuk lazim atau garis nombor.


Guru memberi contoh bagaimana melaksanakan penambahan dua hingga empat nombor perpuluhan dengan menggunakan ayat matematik dan garis nombor. (rujuk lampiran 4)

Guru memberikan soalan berbentuk ayat matematik

Guru meminta pelajar membina cerita berdasarkan ayat matematik yang diberikan tadi.

Debriefing
Taksir kefahaman secara lisan – Murid yang telah menguasai maju ke fasa aplikasi, manakala murid yang tidak, dikumpul dalam satu kumpulan dan diberi penerangan kumpulan kecil


Pelajar memberi dapatan.

Pelajar memberi dapatan
Aktviti pemulihan: Mendengar penerangan guru dalam kumpulan kecil

Strategi/
Teknik:
Aktiviti inkuiri dalam kumpulan

Sikap saintifik dan nilai murni:
Penglibatan aktif
Menghargai masa

Aplikasi Idea
(10 min)

Masalah harian boleh dalam bentuk ayat, jadual dan gambar


Membahagikan pelajar kepada 5 kumpulan yang terdiri daripada 4-5 orang pelajar dalam satu kumpulan.


Tunjukkan soalan berbentuk ayat matematik guru di slaid. (rujuk lampiran 5)

Meminta wakil kumpulan membentangkan dapatan.

Pelajar bergerak dan membentuk kumpulan sebagaimana yang diarah oleh guru.

Pelajar menyelesaikan masalah dalam kumpulan.

Pelajar membentangkan dapatan.


Strategi:
Perbincangan kumpulan diikuti persembahan

Sumber pengajaran: slaid PP

Penutup
(5 min)

Penambahan dua hingga empat nombor perpuluhan boleh menggunakan ayat matematik, bentuk lazim atau garis nombor.


Merumuskan isi kandungan dan menekankan sekali lagi pelajar berkaitan isi pelajaran yang perlu dikuasai oleh pelajar.

Beri 4 soalan menyelesai masalah dalam buku latihan. (rujuk lampiran 6)


Pelajar mendengar rumusan yang dinyatakan oleh guru dan memahaminya.

Strategi:
Penerangan keseluruhan kelas

Sumber pengajaran: Buku Teks
Refleksi selepas P & P: ……………………………………………..................................
Hari Ketiga:
Mata pelajaran:                       Matematik
Kelas:                                      Tahun 4
Tarikh:                                     13 April 2012
Masa:                                      11.35 pagi – 12.35 tgh (60 minit)
Bilangan murid:                       22 orang
Bidang pelajaran:                    Nombor Perpuluhan
Objektif pembelajaran:           Menolak nombor perpuluhan sehingga dua tempat perpuluhan

Hasil pembelajaran:    Di akhir sesi pembelajaran ini, pelajar dapat:

                        A          Menolak satu hingga dua nombor perpuluhan melibatkan satu tempat
                                    perpuluhan
a. nombor perpuluhan sahaja
b. nombor bulat dan nombor perpuluhan
c. perpuluhan bercampur

B          Menolak satu hingga dua nombor perpuluhan hingga dua tempat
            perpuluhan

C         Menyelesaikan masalah penolakan yang melibatkan perpuluhan
           
Konsep/prinsip/hukum/teori:
Penolakan satu hingga dua nombor perpuluhan boleh menggunakan ayat matematik, bentuk lazim atau garis nombor.

Bahan, peralatan dan bahan sumber:
Kertas Mahjong – 5 unit
Pen Marker  – 5 batang
Soalan berjenis masalah harian di slaid PowerPoint

Langkah berjaga-jaga:
Untuk mengelakkan tersilap tulis jawapan salah di atas kertas mahjong, pelajar diminta menulis dapatan di “kertas kotor” terlebih dahulu.

Pengetahuan sedia ada:
Pelajar telah mempelajari operasi tolak dalam bidang pembelajaran wang, berat, kuantiti cecair, panjang dan jarak yang melibatkan tempat perpuluhan per sepuluh dan per seratus pada Tahun 3.
Fasa
Isi Kandungan
Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran
Nota
Aktiviti Guru
Aktiviti Murid

Permulaan/
Mencungkil idea
(5 min)

Dalam situasi harian, terdapat masalah yang melibatkan penolakan melibatkan perpuluhan


Buat kaitan dengan pengetahuan sedia ada pelajar dengan menyoal.

Cungkil idea murid tentang masalah yang melibatkan penolakan menggunakan perpuluhan dalam situasi harian.


Pelajar memberi respon

Strategi/
Teknik:
Penyoalan seluruh kelas menggunakan Kartun Konsep

Menstruktur/ Menstruktur semula
(40 min)

Penolakan satu hingga dua nombor perpuluhan boleh menggunakan ayat matematik, bentuk lazim atau garis nombor.


Guru memberi contoh bagaimana melaksanakan Penolakan satu hingga dua nombor perpuluhan boleh menggunakan ayat matematik, bentuk lazim atau garis nombor. (rujuk lampiran 7)

Guru memberikan soalan berbentuk ayat matematik

Guru meminta pelajar membina cerita berdasarkan ayat matematik yang diberkan tadi.

Debriefing
Taksir kefahaman secara lisan – Pelajar yang telah menguasai maju ke fasa aplikasi, manakala murid yang tidak, dikumpul dalam satu kumpulan dan diberi penerangan kumpulan kecilPelajar memberi dapatan.

Pelajar memberi dapatan
Aktviti pemulihan: Mendengar penerangan guru dalam kumpulan kecil

Strategi/
Teknik:
Aktiviti inkuiri dalam kumpulan

Sikap saintifik dan nilai murni:
Penglibatan aktif
Menghargai masa

Aplikasi Idea
(10 min)

Masalah harian boleh dalam bentuk ayat, jadual dan gambar


Membahagikan pelajar kepada 5 kumpulan yang terdiri daripada 4-5 orang pelajar dalam satu kumpulan.


Tunjukkan soalan berbentuk ayat matematik guru di slaid. (rujuk lampiran 8)

Meminta wakil kumpulan membentangkan dapatan.

Pelajar bergerak dan membentuk kumpulan sebagaimana yang diarah oleh guru.

Pelajar menyelesaikan masalah dalam kumpulan.

Pelajar membentangkan dapatan.


Strategi:
Perbincangan kumpulan diikuti persembahan

Sumber pengajaran: slaid PP

Penutup
(5 min)

Penolakan satu hingga dua nombor perpuluhan boleh menggunakan ayat matematik, bentuk lazim atau garis nombor.


Merumuskan isi kandungan dan menekankan sekali lagi pelajar berkaitan isi pelajaran yang perlu dikuasai oleh pelajar.

Beri 4 soalan menyelesai masalah dalam buku latihan. (rujuk lampiran 9)


Pelajar mendengar rumusan yang dinyatakan oleh guru dan memahaminya.

Strategi:
Penerangan keseluruhan kelas

Sumber pengajaran: Buku TeksRefleksi selepas P & P: ……………………………………………..................................Rancangan Pengajaran Harian (Konstruktivisme)
Hari Pertama :

Mata pelajaran:                       Matematik
Kelas:                                      Tahun 4
Tarikh:                                     10 April 2012
Masa:                                      11.35 pagi – 12.35 tgh (60 minit)
Bilangan murid:                       22 orang
Bidang pelajaran:                    Nombor Perpuluhan
Objektif pembelajaran:           Memahami nombor perpuluhan

Hasil pembelajaran:                Di akhir sesi pembelajaran ini, pelajar dapat:

                        A                      Menama dan menulis nombor perpuluhan dengan
                                                a. satu tempat perpuluhan
                                                b. dua tempat perpuluhan

B                      Mengenali nilai tempat perpuluhan yang melibatkan
                        a. per sepuluh
                        b. per seratus
                        c. per sepuluh dan per seratus

C                     Menukarkan pecahan kepada perpuluhan
                        a. per sepuluh
                        b. per seratus
                        c. per sepuluh dan sebaliknya
           
Konsep/prinsip/hukum/teori:
a.    Perpuluhan digunakan untuk menunjukkan nilai kurang daripada 1.
b.    Perpuluhan adalah pecahan per sepuluh, pecahan per seratus dan sebagainya.

Bahan, peralatan dan bahan sumber:
            Kertas bungkusan makanan – 5 unit
Panduan penyelesaian masalah di slaid PowerPoint
Soalan kuiz di slaid PowerPoi

Langkah berjaga-jaga:
Titik perpuluhan dan tempat titik perpuluhan dititikkan tidak boleh lupakan.

Pengetahuan sedia ada:
Pelajar telah mempelajari bidang pembelajaran wang, berat, kuantiti cecair, panjang dan jarak yang melibatkan  tempat perpuluhan per sepuluh dan per seratus pada Tahun 3.

Fasa
Isi Kandungan
Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran
Nota
Aktiviti Guru
Aktiviti Murid

Permulaan/
Mencungkil idea
(5 min)

Terdapat kuantiti yang menggunakan perpuluhan dalam situasi harian


Merangsang minda pelajar dengan menunjukkan gambar kertas bungkusan di slaid di depan kelas.

Meminta pelajar meneka tajuk pelajaran. Guru memberi respon kepada jawapan pelajar dan mengaitkan jawapan pelajar dengan tajuk yang diajar.


Pelajar meneliti gambar yang ditunjuk oleh guru.


Pelajar memberi respon.

Pelajar dimaklumkan oleh guru tentang objektif pengajaran hari ini.


Strategi/
Teknik:
Penyoalan seluruh kelas menggunakan Kartun Konsep

Menstruktur/ Menstruktur semula
(40 min)

Perpuluhan digunakan untuk menunjukkan nilai kurang daripada 1.

Perpuluhan adalah pecahan per sepuluh, pecahan per seratus dan sebagainya.


Guru memperkenalkan konsep perpuluhan menggunakan blok Diene’s, petak seratus, carta nilai tempat dan garis nombor. (rujuk lampiran 1)

Blok Diene’s menunjukkan 0.3, 3 menunjukkan daripada 10 bahagian. 0.3 dibaca sebagai “sifar perpuluhan tiga” atau “tiga per sepuluh”.

Petak seratus menunjukkan 0.09 atau 9 daripada 100.


Menggunakan carta nilai tempat untuk menulis digit bagi nombor perpuluhan.


Debriefing
Taksir kefahaman secara lisan – Murid yang telah menguasai maju ke fasa aplikasi, manakala murid yang tidak, dikumpul dalam satu kumpulan dan diberi penerangan kumpulan kecil


Pelajar memberi dapatan bagi soalan yang selainnya.Pelajar memberi dapatan bagi soalan yang selainnya.

Pelajar memberi dapatan bagi soalan yang selainnya.

Aktviti pemulihan: Mendengar penerangan guru dalam kumpulan kecil

Strategi/
Teknik:
Aktiviti inkuiri dalam kumpulan

Sikap saintifik dan nilai murni:
Penglibatan aktif
Menghargai masa

Aplikasi Idea
(10 min)

Kapasiti susu, air minuman, berat gula, biskut, minyak dan jumlah wang menunjukkan kuantiti yang menggunakan perpuluhan.


Membahagikan pelajar kepada 5 kumpulan yang terdiri daripada 4-5 orang pelajar dalam satu kumpulan.


Tunjukkan kehendak guru di slaid. (rujuk lampiran 2)Meminta wakil kumpulan membentangkan dapatan.Pelajar bergerak dan membentuk kumpulan sebagaimana yang diarah oleh guru.

Pelajar menyelesaikan masalah dalam kumpulan.

Pelajar membentangkan dapatan.


Strategi:
Perbincangan kumpulan diikuti persembahan

Sumber pengajaran: slaid PP

Penutup
(5 min)

Perpuluhan digunakan untuk menunjukkan nilai kurang daripada 1.

Perpuluhan adalah pecahan persepuluh, pecahan perseratus dan sebagainya.


Taksir kefahaman pelajar dengan memberi kuiz pendek. Tingkatkan keterujaan dengan mengadakan pertandingan antara kumpulan. (rujuk lampiran 10)

Tunjukkan ringkasan idea utama di slaid.

Beri 4 soalan menyelesai masalah dalam buku latihan. (rujuk lampiran 3)


Pelajar berbincang dalam kumpulan untuk menjawab kuiz dan membuat kesimpulan pelajaran dengan menyatakan idea utama serta mengaitkannya dengan idea asal.

Strategi:
Penyoalan keseluruhan kelas

Sumber pengajaran: slaid PP, Buku TeksRefleksi selepas P & P: ……………………………………………..................................Hari Kedua:
Mata pelajaran:                       Matematik
Kelas:                                      Tahun 4
Tarikh:                                     12 April 2012
Masa:                                      11.35 pagi – 12.35 tgh (60 minit)
Bilangan murid:                       22 orang
Bidang pelajaran:                    Nombor Perpuluhan
Objektif pembelajaran:           Menambah nombor perpuluhan sehingga dua tempat perpuluhan

Hasil pembelajaran:    Di akhir sesi pembelajaran ini, pelajar dapat:

                        A          Tambah dua hingga empat nombor perpuluhan melinatkan satu tempat
                                    perpuluhan
a. nombor perpuluhan sahaja
b. nombor bulat dan nombor perpuluhan
c. perpuluhan bercampur

B          Tambah dua hingga empat nombor perpuluhan melibatkan dua tempat
            perpuluhan
                                    a. nombor perpuluhan sahaja
b. nombor bulat dan nombor perpuluhan
c. perpuluhan bercampur

C         Menyelesaikan masalah yang melibatkan penambahan nombor
perpuluhan
           
Konsep/prinsip/hukum/teori:
Penambahan dua hingga empat nombor perpuluhan boleh menggunakan ayat matematik, bentuk lazim atau garis nombor.

Bahan, peralatan dan bahan sumber:
Kertas Mahjong – 5 unit
Pen Marker  – 5 batang
Soalan berjenis masalah harian di slaid PowerPoint

Langkah berjaga-jaga:
Untuk mengelakkan tersilap tulis jawapan salah di atas kertas mahjong, pelajar diminta menulis dapatan di “kertas kotor” terlebih dahulu.

Pengetahuan sedia ada:
Pelajar telah mempelajari operasi tambah dalam bidang pembelajaran wang, berat, kuantiti cecair, panjang dan jarak yang melibatkan tempat perpuluhan per sepuluh dan per seratus pada Tahun 3.
Fasa
Isi Kandungan
Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran
Nota
Aktiviti Guru
Aktiviti Murid

Permulaan/
Mencungkil idea
(5 min)

Dalam situasi harian, terdapat masalah yang melibatkan penambahan melibatkan perpuluhan


Merangsang minda pelajar dengan menunjukkan 2 gambar kertas bungkusan di slaid di depan kelas.

Meminta pelajar meneka tajuk pelajaran. Guru memberi respon kepada jawapan pelajar dan mengaitkan jawapan pelajar dengan tajuk yang diajar.


Pelajar meneliti gambar yang ditunjuk oleh guru.


Pelajar memberi respon.

Pelajar dimaklumkan oleh guru tentang objektif pengajaran hari ini.


Strategi/
Teknik:
Penyoalan seluruh kelas menggunakan Kartun Konsep

Menstruktur/ Menstruktur semula
(40 min)

Penambahan dua hingga empat nombor perpuluhan boleh menggunakan ayat matematik, bentuk lazim atau garis nombor.


Guru memberi contoh bagaimana melaksanakan penambahan dua hingga empat nombor perpuluhan dengan menggunakan ayat matematik dan garis nombor. (rujuk lampiran 4)

Guru memberikan soalan berbentuk ayat matematik

Guru meminta pelajar membina cerita berdasarkan ayat matematik yang diberikan tadi.

Debriefing
Taksir kefahaman secara lisan – Pelajar yang telah menguasai maju ke fasa aplikasi, manakala murid yang tidak, dikumpul dalam satu kumpulan dan diberi penerangan kumpulan kecil
Pelajar memberi dapatan.

Pelajar memberi dapatan
Aktviti pemulihan: Mendengar penerangan guru dalam kumpulan kecil

Strategi/
Teknik:
Aktiviti inkuiri dalam kumpulan

Sikap saintifik dan nilai murni:
Penglibatan aktif
Menghargai masa

Aplikasi Idea
(10 min)

Masalah harian boleh dalam bentuk ayat, jadual dan gambar


Membahagikan pelajar kepada 5 kumpulan yang terdiri daripada 4-5 orang pelajar dalam satu kumpulan.


Tunjukkan soalan berbentuk ayat matematik guru di slaid. (rujuk lampiran 5)

Meminta wakil kumpulan membentangkan dapatan.

Pelajar bergerak dan membentuk kumpulan sebagaimana yang diarah oleh guru.

Pelajar menyelesaikan masalah dalam kumpulan.

Pelajar membentangkan dapatan.


Strategi:
Perbincangan kumpulan diikuti persembahan

Sumber pengajaran: slaid PP

Penutup
(5 min)

Penambahan dua hingga empat nombor perpuluhan boleh menggunakan ayat matematik, bentuk lazim atau garis nombor.


Taksir kefahaman pelajar dengan memberi kuiz pendek. Tingkatkan keterujaan dengan mengadakan pertandingan antara kumpulan. (rujuk lampiran 11)

Tunjukkan ringkasan idea utama di slaid.

Beri 4 soalan menyelesai masalah dalam buku latihan. (rujuk lampiran 6)


Pelajar berbincang dalam kumpulan untuk menjawab kuiz dan membuat kesimpulan pelajaran dengan menyatakan idea utama serta mengaitkannya dengan idea asal.

Strategi:
Penyoalan keseluruhan kelas

Sumber pengajaran: slaid PP, Buku TeksRefleksi selepas P & P: ……………………………………………..................................

Hari Ketiga:
Mata pelajaran:                       Matematik
Kelas:                                      Tahun 4
Tarikh:                                     13 April 2012
Masa:                                      11.35 pagi – 12.35 tgh (60 minit)
Bilangan murid:                       22 orang
Bidang pelajaran:                    Nombor Perpuluhan
Objektif pembelajaran:           Menolak nombor perpuluhan sehingga dua tempat perpuluhan

Hasil pembelajaran:    Di akhir sesi pembelajaran ini, pelajar dapat:

                        A          Menolak satu hingga dua nombor perpuluhan melibatkan satu tempat
                                    perpuluhan
a. nombor perpuluhan sahaja
b. nombor bulat dan nombor perpuluhan
c. perpuluhan bercampur

B          Menolak satu hingga dua nombor perpuluhan hingga dua tempat
            perpuluhan

C         Menyelesaikan masalah penolakan yang melibatkan perpuluhan
           
Konsep/prinsip/hukum/teori:
Penolakan satu hingga dua nombor perpuluhan boleh menggunakan ayat matematik, bentuk lazim atau garis nombor.

Bahan, peralatan dan bahan sumber:
Kertas Mahjong – 5 unit
Pen Marker  – 5 batang
Soalan berjenis masalah harian di slaid PowerPoint

Langkah berjaga-jaga:
Untuk mengelakkan tersilap tulis jawapan salah di atas kertas mahjong, pelajar diminta menulis dapatan di “kertas kotor” terlebih dahulu.

Pengetahuan sedia ada:
Pelajar telah mempelajari operasi tolak dalam bidang pembelajaran wang, berat, kuantiti cecair, panjang dan jarak yang melibatkan tempat perpuluhan per sepuluh dan per seratus pada Tahun 3.


Fasa
Isi Kandungan
Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran
Nota
Aktiviti Guru
Aktiviti Murid

Permulaan/
Mencungkil idea
(5 min)

Dalam situasi harian, terdapat masalah yang melibatkan penolakan melibatkan perpuluhan


Merangsang minda pelajar dengan menunjukkan 2 gambar kertas bungkusan di slaid di depan kelas.

Meminta pelajar meneka tajuk pelajaran. Guru memberi respon kepada jawapan pelajar dan mengaitkan jawapan pelajar dengan tajuk yang diajar.


Pelajar meneliti gambar yang ditunjuk oleh guru.


Pelajar memberi respon.

Pelajar dimaklumkan oleh guru tentang objektif pengajaran hari ini.


Strategi/
Teknik:
Penyoalan seluruh kelas menggunakan Kartun Konsep

Menstruktur/ Menstruktur semula
(40 min)

Penolakan satu hingga dua nombor perpuluhan boleh menggunakan ayat matematik, bentuk lazim atau garis nombor.


Guru memberi contoh bagaimana melaksanakan Penolakan satu hingga dua nombor perpuluhan boleh menggunakan ayat matematik, bentuk lazim atau garis nombor. (rujuk lampiran 7)

Guru memberikan soalan berbentuk ayat matematik

Guru meminta pelajar membina cerita berdasarkan ayat matematik yang diberkan tadi.

Debriefing
Taksir kefahaman secara lisan – Murid yang telah menguasai maju ke fasa aplikasi, manakala murid yang tidak, dikumpul dalam satu kumpulan dan diberi penerangan kumpulan kecilPelajar memberi dapatan.

Pelajar memberi dapatan
Aktviti pemulihan: Mendengar penerangan guru dalam kumpulan kecil

Strategi/
Teknik:
Aktiviti inkuiri dalam kumpulan

Sikap saintifik dan nilai murni:
Penglibatan aktif
Menghargai masa

Aplikasi Idea
(10 min)

Masalah harian boleh dalam bentuk ayat, jadual dan gambar


Membahagikan pelajar kepada 5 kumpulan yang terdiri daripada 4-5 orang pelajar dalam satu kumpulan.


Tunjukkan soalan berbentuk ayat matematik guru di slaid. (rujuk lampiran 9)

Meminta wakil kumpulan membentangkan dapatan.

Pelajar bergerak dan membentuk kumpulan sebagaimana yang diarah oleh guru.

Pelajar menyelesaikan masalah dalam kumpulan.

Pelajar membentangkan dapatan.


Strategi:
Perbincangan kumpulan diikuti persembahan

Sumber pengajaran: slaid PP

Penutup
(5 min)

Penolakan satu hingga dua nombor perpuluhan boleh menggunakan ayat matematik, bentuk lazim atau garis nombor.


Taksir kefahaman pelajar dengan memberi kuiz pendek. Tingkatkan keterujaan dengan mengadakan pertandingan antara kumpulan. (rujuk lampiran 12)

Tunjukkan ringkasan idea utama di slaid.

Beri 4 soalan menyelesai masalah dalam buku latihan. (rujuk lampiran 9)


Pelajar berbincang dalam kumpulan untuk menjawab kuiz dan membuat kesimpulan pelajaran dengan menyatakan idea utama serta mengaitkannya dengan idea asal.

Strategi:
Penyoalan keseluruhan kelas

Sumber pengajaran: slaid PPRefleksi selepas P & P: ……………………………………………..................................
Lampiran 10.3   (sifar perpuluhan 3 / tiga per sepuluh)
Puluh
Sa
Per sepuluh3

0.09  (Sembilan daripada 100)
Puluh
Sa
Per sepuluh
Per seratus9

Lampiran 2
Slaid
1.  Membahagikan kepada 5 kumpulan (5-6 orang).

2.  Setiap kumpulan dibekalkan sekeping kertas mahjong dan sebatang pen marker.

3.  Dari kertas bungkusan yang dibekalkan oleh guru, mencari kuantiti yang menggunakan perpuluhan.

4.  Catatkan dapatan anda dalam kertas mahjong.


Lampiran 3
Soalan dalam Buku Teks
Menulis digit bagi nombor perpuluhan pada carta nilai tempat perpuluhan.
1)  0.6
2) 3.7
3) 0.24
4) 8.05

Lampiran 4
0.4 + 0.9 + 0.6 = 1.9
Puluh
Sa
Per sepuluh

0
4

0
9
+
0
6

1
9


3.41 + 11.6 + 2.58 = 17.59
Puluh
Sa
Per sepuluh
Per seratus

3
4
1
1
1
6

 +
2
5
8
1
7
5
9
Lampiran 5
Slaid
1)  2.5 + 6.2 =
2)  7.2 + 3..8 + 0.4 =
3)  18 + 1.6 + 0.03 =
4)  4.01 + 1.1 + 5 =Lampiran 6
Soalan Dalam Buku Teks
1)  3.3 + 4.6 =
2)  5.71 + 9 =
3)  6.02 + 5.55 + 7.3 =
4)  20 + 1.7 + 3.48 =Lampiran 7
2.4 - 0.9 = 1.5
Puluh
Sa
Per sepuluh

2
4
-
0
9

1
5


3.41 - 1.6 + 0.58 = 1.33
Puluh
Sa
Per sepuluh
Per seratus

3
4
1
-
1
6


1
9
1
-
0
5
8

1
3
3
Lampiran 8
Slaid
1)  8.9 – 3.6 =
2)  6.7 – 4.01 =
3)  18 – 5.8 – 4.2 =
4)  5.33 – 0.08 – 0.94 =Lampiran 9
Soalan dalam Buku Teks
1)  6.72 – 5.01 =
2)  0.5 – 0.08 =
3)  14 – 3.59 – 8.27 =
4)  5.7 – 4 – 0.16 =Lampiran 10
Kuiz
1)  Berapakah nilai digit 4 dalam nombor 0.47?
2)  Berapakah nilai digit 7 dalam nombor 0.47?
3)  Berapakah nilai digit 0 dalam nombor 0.47?
4)  Dalam nombor 24.58, nombor manakah yang berada 
 di tempat per seratus?
5)  Dalam nombor 54.58, nombor manakah yang berada 
 di tempat per sepuluh?
6)  Dalam nombor 14.58, nombor manakah yang berada 
 di tempat sa?
7)  Dalam nombor 4.58, nombor manakah yang berada 
 di tempat puluh?
8)  Tukarkan 6.7 kepada pecahan.
9)  Tukarkan 16.3 kepada pecahan.
10) Tukarkan 0.74 kepada pecahan.
Lampiran 11
Kuiz
1)  0.33 + 0.44 =
2)  0.58 + 1 + 7.2 =
3)  6.68 + 3.01 + 5 =
4)  8.9 + 1.7 + 3.4 =
5)  9 + 3.06 + 4.58 =
6)  6.91 + 3.79 + 2.35 =
7)  4.7 + 2.8 + 5.97 =
8)  19 + 4.7 + 3.61 =
9)  7.4 + 6.8 + 1.7 =
10) 9.01 + 4.8 + 3.21 =


Lampiran 12
Kuiz
1)  7.33 - 0.44 =
2)  10.58 – 1.9 - 7.2 =
3)  6.68 - 3.01 - 1.5 =
4)  8.9 - 1.7 - 3.4 =
5)  9 - 3.06 - 4.58 =
6)  6.91 - 3.79 - 2.35 =
7)  4.7 - 2.8 - 0.97 =
8)  19 - 4.7 - 13.61 =
9)  7.4 - 0.8 - 1.7 =
10) 9.01 - 4.8 - 3.21 =
SOALAN OBJEKTIF
Soalan Objektif
Aras Pengetahuan (Soalan Tindak Balas Alternatif)

1)  2 + 0.1 + 0.03 merupakan hasil cerakin bagi 2.13?
     Betul (          )                                 Salah (          )                                

2)  4.21 lebih besar daripada 2.14.
     Betul (          )                                 Salah (          )                                

3)  7.23 + 4.16 = 21.35
     Betul (          )                                 Salah (          )                                

4)  3.2 + 4.86 + 11 = 18.06
     Betul (          )                                 Salah (          )                                

5)  3.3 – 1.1 = 4.4
     Betul (          )                                 Salah (          )                                

6)  5.8 – 2.35 – 1.9 = 1.64
     Betul (          )                                 Salah (          )                                

Aras Kefahaman (Soalan Aneka Pilihan)

1)  Dalam nombor 18.63, nombor manakah yang berada di tempat per seratus?
      A) 1                                                       C) 6
      B) 3                                                       D) 8

2)  Dalam nombor 34.21, nombor manakah yang berada di tempat per sepuluh?
      A) 1                                                       C) 3
      B) 2                                                       D) 4

3)  Tambahkan 7.36, 0.35 dan 9.
      A) 14.9                                                    C) 18.53
      B) 16.61                                                  D) 22.16

4)  Tambahkan 9.06, 4.34 dan 0.29.
      A) 13.4                                                    C) 13.5
      B) 13.59                                                  D) 13.69

5)  Tolakkan 0.64 daripada 8.37.
      A) 2.27                                                    C) 7.73
      B) 4.47                                                    D) 9.01

6)  Tolakkan 1.86 daripada 4.74.
      A) 2.78                                                    C) 6.50
      B) 2.88                                                    D) 6.60Aras Aplikasi (Soalan Berjawapan Pendek)

1)  Rajah di bawah menunjukkan satu garis nombor.
 

 
           0.4                              1.2              X                                2.4

      Berapakah nilai X?
     __________________________________________________________________


2)   0.74,     1.04,    1.34,                    ,     1.94   
      Apakah nombor yang tertinggal dalam kotak?
    __________________________________________________________________


 3)                   + 4.61 = 8.36
      Apakah nombor yang tertinggal dalam kotak?
    __________________________________________________________________4) 7.9 +                   = 4.08
      Apakah nombor yang tertinggal dalam kotak?
    __________________________________________________________________


5)                   - 5.81 = 4.62
      Apakah nombor yang tertinggal dalam kotak?
    __________________________________________________________________


6)  17.4 -                   = 7.85
      Apakah nombor yang tertinggal dalam kotak?
    __________________________________________________________________
                              


Aras Analisis (Soalan Melengkapkan Jawapan Pendek)

1)
        
        Nombor perpuluhan bahagian yang berlorek dalam rajah di atas ialah __________.

2)


        
        Nombor perpuluhan bahagian yang berlorek dalam rajah di atas ialah __________.

3)   Puan Aini membeli 4.5kg mangga kuning dan 3.6kg mangga hijau. Jumlah jisim mangga
      yang Puan Aini beli ialah __________.

4)  Reben A panjangnya 1.4m, reben B panjangnya 2.5m dan reben C panjangnya 0.8m.
     Jumlah panjang ketiga-tiga reben itu ialah __________.

5)   Encik Lee mempunyai 2.1m dawai. Beliau memotong 0.8m daripada dawai itu. Dawai yang
      tinggal sekarang ialah __________.

6)  Sebuah kamera digital berharga RM1 150.20. Sebuah telefon bimbit berharga RM895.20
     kurang daripada harga kamera digital. Harga telefon bimbit ialah __________.
Aras Sintesis (Soalan Aneka Pilihan)

1)  Antara berikut, yang manakah betul?
     I    5.6 = lima perpuluhan enam                     III   2.31 = dua perpuluhan tiga satu  
     II   4.7 = empat perpuluhan tujuh                   IV  0.89 = sifar perpuluhan lapan sembilan             
      A) I, II, III                                                    C) II, III, IV
      B) I, III, IV                                                  D)  I, II, III, IV
 
2)  Antara berikut, yang manakah betul?
     I     0.5                                                  III  4 4.05                                                 
     II   0.19                                                 IV 7 7.4                                                 
      A) I, II, III                                                    C) II, III, IV
      B) I, III, IV                                                  D)  I, II, III, IV

3)  Antara berikut, yang manakah betul?
     I    3.21 + 4.59 = 7.8                                      III   7.28 + 9.65 = 16.93  
     II   2.14 + 3.46 = 5.66                                      IV  15.72 + 4.34 = 19.06             
      A) I, II,                                                         C) II, III
      B) I, III                                                        D) III, IV

4)  Antara berikut, yang manakah betul?
     I    3.21 + 4.59 + 7.8 = 1.56                          III   7.28 + 0.65 + 6.93 = 14.86 
     II   2.14 + 13.46 + 5.66 =  21.26                      IV  5.72 + 4.34 + 9.16 =110.06            
      A) I, II,                                                         C) II, III
      B) I, III                                                        D) III, IV

5)  Antara berikut, yang manakah betul?
     I    3.21 - 2.5 = 7.1                                         III   7.28 - 4.05 = 3.23  
     II   2.94 - 1.42 = 4.36                                       IV  15.72 - 4.34 = 11.38             
      A) I, II,                                                         C) II, III
      B) I, III                                                        D) III, IV6)  Antara berikut, yang manakah betul?
     I    13.21 - 2.5 - 3.1 = 7.61                          III   7.28 - 4.05 - 3.23 = 3.23 
     II   2.94 - 0.42 - 1.36 = 1.16                          IV  5.72 - 1.74 - 1.35 = 3.98             
      A) I, II,                                                         C) II, III
      B) I, III                                                        D) III, IV
Aras Penilaian (Soalan Aneka Pilihan)

1)  Antara berikut, yang manakah betul?
     A) 5.61 = lima titik enam satu                     C) 2.31 = dua titik tiga puluh satu  
     B) 4.73 = empat perpuluhan tujuh tiga       D) 0.82 = kosong perpuluhan lapan dua             

2)  Antara berikut, yang manakah betul?
     A)   0.15                                              C) 7 7.5                                                 
     B) 4 0.49                                            D) 5 5.04                                                 

3)  Antara berikut, yang manakah betul?
     A) 3.78 + 4.59 = 7.8                                      C) 7.08 + 0.55 = 7.63  
     B) 2.94 + 3.46 = 5.40                                      D) 5.72 + 4.34 = 9.06             

4)  Antara berikut, yang manakah betul?
     A) 3.2 + 4.09 + 0.8 = 7.29                           C) 3.25 + 0.65 + 2.23 = 3.90 
     B) 2.14 + 3.46 + 5.66 =  10.26                       D) 0.71 + 0.04 + 3.16 =3.91

5)  Antara berikut, yang manakah betul?
     A) 3.29 - 2.5 = 5.79                                      C) 7.28 - 4.06 = 3.22  
     B) 5.94 - 1.02 = 6.96                                      D) 9.72 - 4.34 = 5.46            

6)  Antara berikut, yang manakah betul?
     A) 8.21 - 2.5 - 3.12 = 2.59                           C) 7.28 - 0.05 - 3.43 = o.53 
     B) 9.94 - 0.42 - 1.56 = 8.96                           D) 5.72 - 1.76 - 1.85 = 2.21             

ESEI IMIAH
(MODEL ASSURE)


Esei lmiah (Model ASSURE)
Guru perlu merancang, memilih dan menilai media pengajaran semasa reka bentuk pengajaran dan pembelajaran (P&P) bilik darjah. Terdapat beberapa model yang sesuai guru boleh mengaplikasikannya semasa melaksanakan tugas ini. Pengajaran yang terancang rapi akan menghasilkan pembelajaran yang berkesan. Lebih-lebih lagi pengajaran yang berasaskan media, ia memerlukan perancangan yang rapi dan tersusun. Pembelajaran berlaku sebagai satu proses yang berkembang secara berperingkat. Justeru itu, penyampaian pengajaran perlulah disusun secara berperingkat-peringkat. Peringkat-peringkat berkenaan adalah seperti berikut:
i)              Menarik perhatian pelajar.
ii)             Objektif pembelajaran diberitahu.
iii)            Cungkil dan kaitkan dengan pengetahuan sedia ada pelajar.
iv)           Sampaikan isi pelajaran atau bahan P&P.
v)            Membimbing pembelajaran pelajar.
vi)           Uji penguasaan pembelajaran pelajar melalui aktiviiti.
vii)          Memberi maklum balas tentang penguasaan pembelajaran pelajar.
viii)         Mentaksir pencapaian pelajar.
ix)           Meningkatkan ingatan dan pemindahan pembelajaran.
Dengan itu, Model ASSURE merupakan model yang dapat membantu guru merancang pengajaran yang dapat memanfaatkan penggunaan media. Modal ini berasaskan buku Robert Gagne, Events of Instruction (1992). Model ini juga merupakan satu rujukan kepada guru, guru boleh merancang secara sistematik supaya bahan, media atau kaedah mengajar yang digunakan benar-benar memberi kesan kepada proses P&P dalam bilik darjah masing-masing. ASSURE ialah akronim kepada huruf pertama dalam enam bahagian atau proses dalam model ini.
A
Analyse Learners
Analisis Pelajar
S
State Objectives
Nyatakan objektif / hasil pembelajaran
S
Select methods, media and materials
Pilih kaedah, media dan bahan sumber
U
Utilize media and materials
Guna media dan bahan sumber
R
Require learner participation
Libatkan pelajar dalam pembelajaran
E
Evaluate and revise
Nilai dan semak semula

1. Analisis Pelajar
Menganalisis pelajar adalah penting, kerana ia dapat membantu guru merancang P&P yang sesuai bagi mereka. Guru boleh manganalisis pelajar berdasarkan aspek-aspek berikut:
a)    Ciri-ciri umum pelajar
b)    Pengetahuan dan pengalaman sedia ada pelajar
c)    Gaya pembelajaran pelajar

a) Ciri-Ciri umum pelajar
Ciri-ciri umum pelajar termasuklah jantina, umur, tahun, kelas, aliran, penempatan, daerah, kawasan, budaya, taraf sosioekonomi, budaya dan sebagainya. Pemilihan kaedah, sumber, bahan dan media dapat disesuaikan dengan jenis pelajar yang dikenalpasti. Sebagai contoh, bagi pelajar yang lemah dalam penguasaan bahasanya, guru boleh menggunakan gambar, bahan konkrit dan aktiviti tanpa media cetak untuk membantu pembelajarnnya. Bagi pelajar yang aktif atau pelajar Tahap 1 (Tahun1 – Tahun 3), guru boleh melebihkan aktiviti yang banyak gunakan pergerakan seperti lakonan, dan mengurangkan aktiviti membosankan seperti latihan menulis dan membaca teks. Bagi pelajar yang suka buat kerja tangan, guru boleh menjalankan aktiviti membuat buku skrap ataupun membuat modal landskap permukaan bumi.

b) Pengetahuan dan pengalaman sedia ada pelajar
Pengalaman bagi setiap pelajar adalah berbeza, menganalisis pengetahuan dan pengalaman sedia ada pelajar dapat membantu guru menyediakan pengajaran yang memanfaatkan pelajar. Guru boleh mengadakan ujian praunit yang akan dipelajari oleh pelajar, atau mengkaji pembelajaran unit dengan terlebih dahulu mengadakan sesi soal jawab di dalam kelas, supaya dapat mengenalpasti pengetahuan dan pengalaman sedia ada pelajar. Setelah guru dapat maklumat pengetahuuan dan pengalaman sedia ada pelajar tentang topik yang akan dipelajari, mudahlah bagi guru untuk memilih pengisian sumber pembelajaran dan kaedah yang sesuai untuk digunakan.
Sebagai contoh, jika pelajar di dalam kelas tersebut adalah membeli makanan sendiri di kantin sekolah, penggunaan wang kertas dan syiling adalah kebiasaanya. Semasa mengajar topik penambahan atau penolakan wang dalam lingkungan RM 50, guru boleh menjalankan aktiviti “jual beli” di dalam kelas, supaya pelajar boleh mengaitkan pengalaman sedia adanya dengan pembelajaran. Setelah aktiviti “jual beli” itu tamat, guru mengaitkan aktiviti yang dijalankan tadi dengan menggunakan ayat matematik. Pelajar boleh memahami konsep pembelajaran ini dengan lebih kukuh melalui aktiviti yang sedemkian.
Sebagai contoh lain, bagi pelajar yang berasal dari kampung, adalah biasaannya membantu ibubapa membuat “kuih raya”. Maka, semasa guru bahasa mengajar membuat karangan yang berunsur urutan membuat sesuatu makanan, guru bolehlah memilih karangan yang bertema “proses membuat dodol”, “proses memasak ketupat”, “cara membuat kuih bakul” dan sebagainya.

c) Gaya pembelajaran pelajar
Gaya pembelajaran pelajar merujuk kepada cara yang paling berkesan dan sesuai untuk pelajar tersebut menguasai pembelajaran, dan setiap pelajar mempunyai gaya pembelajaran yang tersendiri. Jika guru mengetahui tentang gaya pembelajaran pelajar, ia dapat membantu guru merancang P&P yang efektif. Gaya pembelajaran pelajar mempengaruhi cara pelajar tersebut memproses maklumat, membentuk persepsi pula merupakan faktor motivasi dan tingkahlaku belajar.
Sebagai contoh, bagi pelajar suka belajar melalui perbincangan bersama rakan, guru boleh melebihkan aktiviti perbincangan dalam kumpulan,aktiviti membuat buku skrap secara berkumpulan, membuat modal landskap permukaan muka bumi secara berkumpulan dan sebagainya. Bagi pelajar yang suka belajar dengan menggunakan 5 deria, guru hendaklah sediakan bahan yang dapat dilihat atau didengar seperti video klip, bahan yang dapat disentuh, dicium ataupun dirasa.

2. Nyatakan objektif / hasil pembelajaran
Guru perlu menyatakan objektif P&P dengan jelas, kerana ia adalah sebagai hala tuju P&P. Ia juga adalah penekanan kepada apa yang pelajar boleh buat selepas menjalani proses pembelajaran, maka objektif yang dibuat oleh guru mestilah spesifik. Selain itu, pernyataan objektif dapat membantu guru memilih media, bahan dan kaedah penyampaian yang sesuai. Dengan itu, barulah guru dapat menentukan langkah aktiviti P&P. Jika tidak menyatakan objektif dengan terlebih dahulu, guru tidak dapatlah menilai pencapaian pelajar.Dalam hal ini, satu pernyataan objektif yang baik mestilah mengandungi 4 kriteria berikut:
a)    Siapakah yang hendak dicapai? (Kumpulan sasar)
b)    Apakah yang hendak dicapai? (Apakah bentuk pelakuan baru)
c)    Bagaimanakah hendak dicapai? (Apakah syarat pelakuan)
d)    Apakah tahap pencapaian minimum? (Standard pencapian)

a) Siapakah yang hendak dicapai? (Kumpulan sasar)
Kumpulan sasar yang dimaksudkan adalah pelajar, kerana fokus penulisan objektif guru adalah pembelajaran. Proses pembelajaran akan berlaku hanya sekiranya pelajar terlibat dengan aktif dalam aktiviti pembelajaran sama ada secara fizikal ataupun mental. Jika proses pembelajaran yang dijalankan tidak menarik perhatian pelajar, ini memberi makna kepada pelajar bahawa proses P&P yang dijalankan oleh guru adalah membosankan bagi mereka. Maka objektif guru adalah gagal dicapai.

b) Apakah yang hendak dicapai? (Apakah bentuk pelakuan baru)
Merujuk kepada pelajar, tingkahlaku yang dinyatakan dalam objektif P&P hendaklah yang dapat dilihat dan diukur pencapaiannya. Selain itu, tingkahlaku ini juga hendaklah yang wajar dan berasaskan situasi sebenar. Contoh perkataan yang sesuai digunakan ialah: melakar, meramal, membaca, menamakan, melukis, menjawab, menilai, melabel, menjelas dan sebagainya.

c) Bagaimanakah hendak dicapai? (Apakah syarat pelakuan)
Apakah syarat pelakuan? Pencapaian objektif P&P hendaklah termasuk syarat bagaimana tingkahlaku baru itu dapat diperhatikan. Dengan adanya penyataan syarat pencapaian objektif ini,  ia dapat membantu guru menyediakan suasana dalam langkah P&P. Contoh syarat yang digunakan ialah: dalam lingkungan 100, sehingga tiga tempat perpuluhan, yang melibatkan operasi darab, sekurang-kurangnya 7 nama negeri di Semenanjung Malaysia dan sebagainya.

d) Apakah tahap pencapaian minimum? (Standard pencapaian)
Standard pencapaian atau darjah pencapaian minimum merujuk kepada darjah ketepatan, kualiti atau kuantiti tingkahlaku, tempoh masa yang ditetapkan dan sebagainya. Penyataan pengukuran pencapaian ini dapat membantu guru menyediakan tindakan susulan bagi membantu pelajar yang belum mencapai objektif P&P dalam bentuk aktiviti pengayaan ataupun aktiviti pemulihan. Penulisan tahap pencapaian terdapat dua bentuk, iaitu dalam bentuk kualitatif atau kuantatif.

Berikut adalah contoh penulisan objektif P&P:
Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, pelajar dapat
·         Mendarab nombor perpuluhan sehingga satu tempat perpuluhan dengan satu digit, 10, 100 dan 1000.
·         Mendarab nombor perpuluhan sehingga dua tempat perpuluhan dengan nombor satu digit, 10, 100 dan 1000.
·         Menyelesaikan masalah yang melibatkan mendarab nombor perpuluhan.

3. Pilih kaedah, media dan bahan sumber
Jika pemilihan kaedah, media dan bahan sumber dibuat secara sistematik dan terancang, ia dapat menhasilkan perancangan pengajaran yang baik. Proses pemilihan tersebut merangkumi aspek-aspek berikut:
·         Membuat keputusan mengenai kaedah yang paling sesuai dengan objektif yang hendak dicapai.
·         Memilih format media yang sesuai dengan kaedah yang dipilih tadi.
·         Memilih, mereka bentuk atau mengubahsuai bahan sumber pembelajaran.
Soalan-solan yang berikut perlu ditanya demi memilih bahan sumber yang sesuai:
·         Adakah bahan ini menepati kurikulum yang ditetapkan oleh KPM?
·         Adakah isi pelajarannya menepati kurikulum yang ditetapkan oleh KPM?
·         Adakah bahasa yang digunakan jelas?
·         Adakah bahan ini dapat menarik perhatian atau memotivasikan pelajar?
·         Adakah bahan ini dapat mengatifkan penglibatan pelajar.
·         Adakah bahan ini berkualiti?
·         Adakah sebarang bukti yang menunjukkan bahan ini berkesan?
·         Adakah bahan ini bebas daripada iklan atau kecenderungan memihak?
·         Adakah mengandungi panduan pengguna?
Guru haruslah bijak memilih bahan sumber sedia ada yang menepati kriteria dan objektif P&P yang ingin dicapai, kerana ia bukan sahaja dapat menjimatkan masa, malahan dapat menjimatkan kos juga.
            Sebagai contoh, guru boleh memuat turun video klip yang sesuai melalui laman web yang disediakan oleh KPM, Youtube, Google secara percuma. Guru tidak perlu bersusah payah membeli CD, VCD ataupun DVD. Semua bahan yang dimuat turun tidak memerlukan tapak yang khas untuk menyimpannya. Guru boleh menyimpan video klip tersebut dalam thumdrive atau dalam komputer sekolah sahaja. Tetapi CD, VCD dan DVD memerlukan tempat khas untuk menyimpan, dan setelah gunapakai beberapa kali, mungkin terdapat “calar” di bahagian cakera justeru CD tersebut tidak dapat ditonton lagi.

4. Guna media dan bahan sumber
Sebelum media dan bahan sumber tersebut digunapakai dalam proses P&P di dalam kelas, terdapat langkah yang perlu dibuat oleh guru. Guru hendaklah semak, pratonton dan kaji bahan sumber sebelum digunakan di dalam bilik darjah. Langkah-langkah ini dapat membantu guru memastikan bahan tersebut adalah benar-benar sesuai dengan objektif P&P.
Sebagai contoh, sebelum menjalankan eksperimen, guru perlu menjalankan eksperimen tersebut sebelum ditunjukkan atau mengarahkan pelajar menjalankannya. Langkah ini dapat menjamin eksperimen tersebut tidak merbahayakan pelajar atau proses P&P dapatkah dijalankan dengan lancar, mendapatkan kepastian bahawa semua bahan dan alatan yang digunakan tidak merbahayakan dan masih boleh digunapakai lagi.
            Video klip yang ingin menayangkan kepada pelajar juga guru perlu menonton sebelum ditunjukkan kepada pelajar. Langkah ini adalah demi memastikan isi kandungannya sesuai dengan objektif P&P, tanpa mengandungi unsur ganas, lucah, iklan dan sebagainya. Langkah-langkah sedemikian dapat juga menjamin kelancaran P&P dijalankan, dan guru boleh juga mengawal peruntukan masa yang diperlukan dengan berkesan.
            Bagi memastikan kejayaan penggunaan media dan bahan sumber, guru hendaklah sediakan:
a)    Bahan untuk penggunaan dalam kelas.
b)    Sediakan persekitaran yang sesuai untuk pembelajaran.
c)    Sediakan pengalaman pembelajaran untuk pelajar.

a) Bahan untuk penggunaan dalam kelas
Bagi guru Sains yang ingin menjalankan eksperimen, maka bahan yang perlu disediakan adalah seperti bikar, tabung uji, Penunu Bunsen, penyala api ataupun bateri, magnet, benda logam, benda bukan logam dan sebagainya. Tetapi bagi guru mata pelajaran yang lain, mungkin bahan yang diperlukan adalah lain pula. Seperti jika guru tersebut ingin menayangkan Power Point ataupun video klip, bahan yang diperlukan kemungkinan besar adalah projekter, komputer, notebook, skrin, pembesar suara, tetikus dan sebagainya.

b) Sediakan persekitaran yang sesuai untuk pembelajaran
Bagi guru Sains yang disebutkan tadi, kawasan persekitaran yang sesuai adalah makmal Sains. Makmal Sains mempunyai kerusi meja yang sesuai membuat experimen secara berkumpulan, semua bahan yang diperlukan untuk membuat eksperimen terdapat dalam almarinya. Selain itu, makmal Sains adalah jauh daripada bilik darjah, maka pelajar boleh menjalankan eksperimennya tanpa gangguan daripada pelajar dari kelas lain.
Bagi guru yang kedua disebut tadi, kawasan persekitaran yang sesuai adalah Bilik Tayangan atau mana-mana bilik darjah yang disediakan dengan skrin. Jika bilik darjah tersebut tidak mempunyai skrin, guru tidak dapat menayangkan apa-apa untuk pelajar. Jika bilik darjah tersebut mempunyai skrin tetapi tidak mempunyai projekter dan juga komputer, ia bukanlah masalah besar, kerana guru boleh membawa projekter dan juga notebook masuk ke dalam bilik darjah dan memasangkannya. Dengan menggunakan notebook, terdapat ke tidak tetikus bukan lagi perkara yang penting lagi. Kerana notebook terdapat tapak yang boleh menggunakan sentuhan jari untuk memilih atau menggerakkan icon yang diperlukan.

c) Sediakan pengalaman pembelajaran untuk pelajar
Guru boleh bertindak sebagai penyampai utama menyampaikan media, ataupun bertindak sebagai pemudah cara atau pengurus pembelajaran. Sebagai contoh, guru boleh menjalankan eksperimen tersebut, dan pelajar hanyalah sebagai penonton. Akan tetapi, guru juga boleh memberikan arahan yang jelas, supaya pelajar boleh menjalankan eksperimen tersebut dengan keupayaan sendiri.
            Ketika menayangkan CD courseware yang disediakan oleh KPM, soalan yang ditayangkan pelajar akan menjawabnya, guru boleh menggunakan cara iaitu pelajar jawab secara lisan, dan guru akan klikkan untuk pelajar. Ataupun pelajar diarahkan menjawab secara lisan dan kemudianya klikkan jawapan tersebut dan melihat adakah jawapan yang dipilihnya adalah betul.
            Semasa kelas Pendidikan Jasmani, guru boleh melakukan demokrasi pergerakan kepada pelajar, dan mengarahkan pelajar untuk melakukannya. Akan tetapi, guru juga boleh mengarahkan pelajar yang mempunyai kemahiran tersebut melakukan demokrasi pergerakan, guru hanyalah sebagai penasihat.

5. Libatkan pelajar dalam pembelajaran
Sesuatu pembelajaran yang melibatkan pelajar berfikir dengan aktif atau beraktiviti akan menghasilkan perubahan tingkahlaku yang kekal. Fakta ini disokong oleh semua teori pembelajaran yang terdapat dalam modul seperti Teori Behavioris dan juga Teori Kognitif. Apabila pelajar mengalami perasaan berjaya, mereka akan mengekalkan motivasi belajar mereka terhadap aktiviti pembelajaran yang dijalankan oleh guru tersebut.
            Guru boleh menjalankan pelbagai aktiviti yang dapat mengekalkan penglibatan pelajar dalam aktiviti pembelajaran, seperti latihan dalam bentuk perbincangan, latih tubi, latihan bertulis, permainan bahasa, lakonan dan sebagainya. Selain itu, pertandingan kuiz antara kumpulan adalah aktiviti yang paling digemari oleh pelajar saya. Mereka akan berebut-rebut untuk menjawab soalan yang diberi oleh guru, selain itu, mereka juga akan berkerjasama membantu pelajar yang lebih lemah supaya mereka juga dapat menjawab soalan dan mengumpul markah untuk kumpulan.
            Kegiatan pengukuhan seperti pengukuhan serta merta diberi selepas pelajar memberi tindak balas yang betul. Bagi pelajar yang gagal menguasai pembelajaran tersebut, guru juga perlu menjalankan kegiatan pengayaan ataupun aktiviti pemulihan. Sebagai contoh, bagi pelajar yang telah mencapai objektif seperti operasi darab nombor dua tempat digit dengan nombor satu digit dalam lingkungan 1000, guru boleh memberi latihan pengukuhan yang berkaitan dengan kemahiran tersebut. Tetapi bagi pelajar yang masih belum dapat mencapai objektif tersebut, guru bolehlah memberi aktiviti pengayaan seperti latihan operasi darab nombor satu digit dengan nombor satu digit dalam lingkungan 100 sahaja.

6. Nilai dan semak semula
Nilai dan semak semula merupakan langkah terakhir dalam Model ASSURE. Langkah ini menyentuh dua aspek penilaian, iaitu penilaian pembelajaran dan juga penilaian pengajaran. Penilaian seharusnya dilakukan sepanjang proses P&P untuk memastikan pemilihan objektif, kaedah, media dan bahan sumber sesuai dengan keupayaan pelajar. Untuk menjalankan penilaian tentang kekuatan dan keberkesanan bahan media itu secara menyeluruhan, soalan-soalan berikut harus difikirkan:
a)    Adakah objektif-objektif pembelajaran tercapai?
b)    Adakah alat atau bahan media yang digunakan membantu proses P&P?
c)    Adakah semua pelajar menggunakan alat atau bahan media dengan cara yang betul?
d)    Adakah suasana pembelajaran yang disediakan selesa atau sesuai?
e)    Adakah peluang-peluang pemerhatian pelajar diberi?

a) Adakah objektif-objektif pembelajaran tercapai?
Adakah objektif pembelajaran yang guru tetapkan itu tercapai? Berapakah bilangan pelajar yang tercapai dan berapakah bilangan pelajar yang tidak tercapai? Guru perlu mengambil kira bilangan pelajar yang tidak tercapai, supaya penambahbaikan boleh dijalankan.
b) Adakah alat atau bahan media yang digunakan membantu proses P&P?
Adakah semua alat atau bahan media sesuai dan mencukupi digunakan? Perlukah bilangan atau kriteria alat diubahsuaikan? Jika sesuai, guru boleh menggunakan alat atau bahan media yang sedemikian untuk proses P&P yang agak sama. Jika tidak sesuai, guru perlu mencari sebabnya, dan membuat penambahbaikan demi proses P&P yang baik bagi masa akan datang.

c) Adakah semua pelajar menggunakan alat atau bahan media dengan cara yang betul?
Adakah pelajar dapat menggunakan alat atau bahan media yang disediakan dengan cara yang betul? Jika tidak, adakah masalah tersebut timbul disebabkan arahan yang diberikan oleh guru kurang jelas? Ataupun, guru perlu menukarkan alat atau bahan media tersebut kepada alat atau bahan media yang lebih mudah gunapakai oleh pelajar? Setelah mendapat jawapan, guru bolehlah mengubahsuaikan rancangan pengajaran pada masa akan datang.

d) Adakah suasana pembelajaran yang disediakan selesa atau sesuai?
Setelah menggunakan bilik darjah, Makmal Sains, Makmal komputer, Bilik Tayangan, Bengkal KH dan sebagainya, untuk menjalankan proses P&P, guru perlulah membuat penilaian bahawa adakah tempat-tempat ini sesuai. Jika sesuai, guru boleh menggunakannya bagi proses P&P yang agak sama pada masa akan datang. Tetapi jika tidak sesuai, guru haruslah mencari sebabnya dan membuat pengubahsuaian.

e) Adakah peluang-peluang pemerhatian pelajar diberi?
Peluang-peluang pemerhatian pelajar perlu diberikan juga, jika guru mendapati peluang tersebut adalah kurang, guru perlulah memilihkan gaya pengajaran yang dapat memberi peluang-peluang pemerhatian pelajar yang mencukupi.  

Bibliografi

Bhasah Abu Bakar (2003). Asas Pengukuran Dalam Bilik Darjah. Tanjong Malim: Quantum
Books.

Gagne R., Briggs L. & Wager W. (1992). Principles of Instructional Design, 4th. Edition,
Harcourt, Brace, Javanovich, Orlando.

Nurulhuda Abd Rahman et al. (Eds) (2011). Manual Instruksi KPD3016 dan KPD3026. Tg.
Malim: Fakulti Pendidikan dan Pembangunan Manusia, UPSI.

                

No comments:

Post a Comment